Wykaz norm dotyczących

ochrony przeciwpożarowej

 

       1. PN-EN 2:1998 Podział pożarów

       2. PN-ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.

       3. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.

       4. PN-ISO 8421 1:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru.

       5. PN-ISO 8421 1/Ak:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru.

       6. PN-ISO 8421 2:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej.

       7. PN-ISO 8421 4:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wyposażenie gaśnicze.

       8. PN-ISO 8421 5:1997 Ochrona przeciwpożarowa terminologia. Ochrona przed zadymieniem.

       9. PN-ISO 8421 8:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi

    10. PN-ISO 9705:1999 Ochrona przeciwpożarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali.

    11. PN-ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogień Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Działanie płomieni z wielu źródeł.

    12. PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynku. Zastąpiona częściowo przez PN-B-02851-1:1997 w zakresie klas i kryteriów oceny odporności ogniowej.

    13. PN-91/B02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia.

    14. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. Zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2001, z wyjątkiem rozdziałów A.1.1, A.2, A.3 i A.4 z załącznika A.

    15. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

    16. PN-85/B-02853 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania dymoszczelności drzwi.

    17. PN-B-02854:1996.  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych.

    18. PN-88/B-02855.  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. (z wyłączeniem pkt. 2.6, 2.7 i 3.1)

    19. PN-89/B-02856.  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwoci dymotwórczych materiałów. (z wyłączeniem pkt. 2.3 i 2.4).

    20. PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

    21. PN-93/B-02862.Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.

    22. PN-B-02863:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa – z zastrzeżeniem pkt. 27.

    23. PN-B-02864:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru – z zastrzeżeniem pkt. 27.

    24. PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z poprawką PN-B-02865:1997/Apl:1999 – z zastrzeżeniem pkt. 27.

    25. PN-90/B-02867. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

    26. PN-B-02871:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków.

    27. PN-B-02872:1996. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny.

    28. PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

    29. PN-B-02874:1996. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.

    30. PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony.

    31. PN-B-02875:1998. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ognioochronnej sufitów podwieszonych.

    32. PN-B-02876:1998. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych.

    33. PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań.

    34. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

    35. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Cześć 1: Wymagania ogólne.

    36. PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej. Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe wymagania ogólne.

    37. PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cześć 1: Ściany.

    38. PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cześć 2: Sufity.

    39. PN-EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cześć 1: Ściany.

    40. PN-EN 1365-4:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cześć 4: Słupy.

    41. PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cześć 1: Przewody wentylacyjne.

    42. PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Cześć 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające.

    43. PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B.

    44. PN-EN 3-2:1999 Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne.

    45. PN-EN 3-3:1998 Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ścinienie, badania mechaniczne.

    46. PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełniania i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej.

    47. PN-EN 3-5+AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe.

    48. PN-EN 3-6:1997 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gśanic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5.

    49. PN-EN 3-6/A1:2001 Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gśanic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5.

    50. PN-EN 1866:2001 Gaśnice przewoźne.

    51. PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze.

    52. PN-88/M-51072 Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe.

    53. PN-83/M-51077 Prądownice śniegowe CO2.

    54. PN-76/M-51082 Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15

    55. PN-68/M-51201 Sprzęt pożarniczy. Tłumica

    56. PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia.

    57. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

    58. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze.

    59. PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

    60. PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe sygnalizatory akustyczne.

    61. PN-E-08350-5:1999 Systemy sygnalizacji pożarowej. Punktowe czujki ciepła.

    62. PN-E-08350-7:2000 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.

    63. PN-E-08350-11:2000 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe.

    64. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

    65. PN-ISO 6182-3:1994 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Wymagania i metody badań dla zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych.

    66. PN-ISO 6182-4:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Wymagania i metody badań przyspieszaczy.

    67. PN-ISO 6182-5:1998 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Wymagania i metody badań dla zaworów wzbudzających.

    68. PN-EN 12094-8:2000 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Wymagania i metody badań dla połączeń elastycznych urządzeń gaśniczych na CO2.

    69. PN-EN 12259-1:2001 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Cześć 1. Tryskacze.

    70. PN-EN12259-2:2001 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Cześć 2. Zawory kontrolno-alarmowe wodne.

    71. PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

    72. PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

    73. PN-78/M-51005 Urządzenia gaśnicze i zabezpieczające. Podział i nazwy.

    74. PN-93/M-51250.01 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania.

    75. PN-74/M-51530 Urządzenia gaśnicze. Urządzenia zraszaczowe. Określenia.

    76. PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

    77. PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i rodki ewakuacji.

    78. PN-EN 403:1996 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego. Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru. Wymagania, badania, znakowanie.

    79. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

    80. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

    81. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne rodki przeciwpożarowe.

    82. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

    83. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma arkuszowa

    84. PN-89/E-04160.55 Przewody elektryczne. Metody badań. Sprawdzanie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia.

    85. PN-90/E-04160.56 Przewody elektryczne. Metody badań. Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego.

    86. PN-EN 50014+AC:1997 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.

    87. PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłony ognioszczelne „d”.

    88. PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Budowa wzmocniona „c”.

    89. PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne „i”.

    90. PN-87/E08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań.

    91. PN-85/E08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania i badania.

    92. PN-72/E08113 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną piaskową. Ogólne wymagania i badania.

    93. PN-72/E-08114 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną olejową. Ogólne wymagania i badania.

    94. PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania.

    95. PN-84/E-08119 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Mieszaniny wybuchowe. Klasyfikacja i metody badań.

    96. PN-EN 60079-10:2002 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem.

    97. PN-EN60079-17:2001 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż kopalniach).

    98. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

    99. PN-75/E05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

 100. PN-E-0511-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi

 101. PN-78/E-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych. Podział.

 102. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

 103. PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.

 104. PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

 105. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

 106. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

 107. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-Zasady ogólne-Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

 108. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-Zasady ogólne

 109. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-Zasady ogólne-Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

 110. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlany- Część 1-2: Zasady ogólne-Przewodnik B- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

 111. PN-EN 1838(U):2002 Oświetlenie awaryjne.

 112. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

 113. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

 114. PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe wymagania.

 115. PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie  wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

 116. PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogólne.

 117. PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach.

 118. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.